ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 17, 2010

ವಿಜಯದ ನೆನಪು....


ನನ್ನ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರಿಗಾಗಿ ....ನಾನು ಯಾರೋ ನೀವು ಯಾರೋ

ಯಾವ ತೋಟದ ಹೂವುಗಳೋ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆವೋ ....

ಸೇರಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ .... ವಿಜಯದ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲಿ

ಗುರುಗಳ ಕಾಂತಿಗೆ ಅರಳಿದೆವು

ಜ್ಞಾನದ ಕಂಪು ಸೂಸುತ್ತಾ ....

ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪರಿಮಳ...ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ...

ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಪುಷ್ಪಗಳಾಗಿ .


ಮರೆಯದಿರಿ ನೀವು ನನ್ನನು ...

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ .

ಮರೆಯನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ...

ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕರು.

ನೆನಪಾಗದಿರಲಿ ಕಹಿನೆನಪೆಂದು ...

ಮರೆತು ಹೋಗದಿರಲಿ ಸಿಹಿನೆನಪೆಂದು .


ನೀವು ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

ನಾನು ಹಾರೈಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪಯಣ

ನನಸಾಗಲೆಂದು .

ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ .....

ಹಸಿರು ಉಸಿರಾಗಿರಲಿ ....

ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಲಿ .